Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

PUURland

12.04.2103

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: www.puurland.nl

PUURland is per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen info@puurland.nl

Artikel 1                   Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van PUURland met wie PUURland een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.5 Partijen: PUURland en Klant gezamenlijk.

1.6 Streekbox: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van PUURland, te vinden onder de URL: www.puurland.nl.

1.8 Product: zaken, welke PUURland op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

 

Artikel 2                  Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3                  Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Producten (al dan niet in abonnementsvorm) met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan PUURland, hetzij door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van Producten betreft, dan is dit abonnement per maand opzegbaar door zowel de Klant alsmede PUURland. Bij opzegging van het abonnement zal een verrekening plaatsvinden van de geleverde streekboxen. In geval van terugbetaling is artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing.

3.3 PUURland garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien PUURland hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt PUURland er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Streekbox mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

3.5 PUURland behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.6 PUURland levert producten alleen af in de postcodes in Arnhem, welke PUURland op haar website vermeldt.

 

Artikel 4                  Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, mits anders weergegeven. Verzendkosten worden aan Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 PUURland is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:
a. door middel van een rekening achteraf.
b. door middel van automatische incasso, mits de PUURland hiervoor akkoord geeft.

4.4 Bestellingen welke niet binnen de genoemde tijden worden opgehaald bij het afhaalpunt, worden door PUURland afgehandeld als geleverde order en in rekening gebracht.

 

Artikel 5                  Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2 PUURland zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voorzover PUURland niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat PUURland heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6                  Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht om het abonnement bij PUURland binnen 7 (zeven) werkdagen na aanmelding zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

6.2 Deze herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.4 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7                  Reclameren

7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Streekbox. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar PUURland. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan PUURland binnen een dag per email heeft laten blijken.
b. Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;

c. Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

7.2 Indien na onderzoek van PUURland blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal PUURland met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van PUURland blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 bedoeld. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:
a. óf het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van een Product welke niet bleek te voldoen. Het verkozen Product zal bij de eerst volgende keer worden meegeleverd.
b. óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.44 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

 

Artikel 8                  Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. de Klant te informeren over de leveringen;

c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Streekbox

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van PUURland, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal PUURland deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door PUURland aan te passen bij onjuistheden.

 

Artikel 9                  Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met PUURland, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. PUURland zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

 

Artikel 10               Overige bepalingen

10.1 PUURland is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door PUURland inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.